Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. AutoLeaseCentrale.nl: de besloten vennootschap AutoLeaseCentrale.nl B.V., gevestigd te Barendrecht, intermediair in leaseauto’s.
b. Opdrachtgever: de contractspartij van AutoLeaseCentrale.nl, zijnde een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een
rechtspersoon of personenvennootschap.
c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen AutoLeaseCentrale.nl en Opdrachtgever, waaronder het geven van advies.
d. Advies: wagenparkadvies. Op basis van de wensen van de Opdrachtgever maakt AutoLeaseCentrale.nl een profiel van een leaseauto op.
e. Order: opdracht tot het plaatsen van order bij AutoLeaseCentrale.nl of een daartoe door haar aangewezen autoverhuur- of leasemaatschappij op basis
van het gegeven wagenparkadvies.
f. Het verschaffen van het gebruiksrecht van een voertuig aan de opdrachtgever (ook wel lessee genoemd) gedurende een overeengekomen periode tegen
een overeengekomen vergoeding.
g. Partijen: AutoLeaseCentrale.nl en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten
tussen de Opdrachtgever en AutoLeaseCentrale.nl. De algemene voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid
van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Advies en overeenkomst

3.1 AutoLeaseCentrale.nl geeft op verzoek van de opdrachtgever een advies. Dit is vrijblijvend en heeft tenzij hieruit een order volgt geen juridische
betekenis.
3.2 De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat AutoLeaseCentrale.nl deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan AutoLeaseCentrale.nl slechts worden
vertegenwoordigd door (een) aan AutoLeaseCentrale.nl verbonden medewerker(s) dan wel door andere bij AutoLeaseCentrale.nl werkzame personen
krachtens schriftelijke volmacht.
3.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat AutoLeaseCentrale.nl de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zal laten uitvoeren door zo nodig door
derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
3.4 AutoLeaseCentrale.nl voert de Overeenkomst uit met inachtneming van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende (fiscale) weten regelgeving, doch stelt hierdoor uitdrukkelijk dat zij ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
3.5 AutoLeaseCentrale.nl is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen
indien blijkt dat Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien Opdrachtgever
overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar
het buitenland verplaatst of indien AutoLeaseCentrale.nl gedurende de looptijd van de Overeenkomst van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van
dien aard zijn dat ware AutoLeaseCentrale.nl hiervan op de hoogte geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.
3.6 Indien Opdrachtgever een geplaatste Order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die ten behoeve van de Opdrachtgever
werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor
de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.7 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Order heeft geplaatst gelden alsdan de algemene voorwaarden van het betreffende autoverhuurbedrijf of
leasemaatschappij aan wie de Order gegeven is.
3.8 In het advies genoemde prijzen, technische specificaties e.d. zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin
AutoLeaseCentrale.nl bij afwijkingen hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. AutoLeaseCentrale.nl spant zich in om overeenkomstig de wensen van de
Opdrachtgever het beste resultaat te bewerkstelligen.
3.9 Offertes zijn 14 (veertien) dagen geldig. Elke aanbieding of elk Wagenparkadvies geschiedt onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’.
3.10 De opdrachtgever heeft te allen tijde recht op een vergelijkende offerte van een andere dan de geadviseerde leasemaatschappij.

Artikel 4: Betaling, rente en incassokosten

4.1 Als de Overeenkomst bestaat tussen AutoLeaseCentrale.nl en meer Opdrachtgevers, zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de
verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.
4.2 Betaling van facturen van AutoLeaseCentrale.nl dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan AutoLeaseCentrale.nl een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende
wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden kunnen binnen dertig
dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan AutoLeaseCentrale.nl kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever
wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
4.3 Indien AutoLeaseCentrale.nl tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten,
zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling
van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling
van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

De tarieven zijn als volgt: Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom,
met een minimum van € 75,00.De betaling door of ten behoeve van Opdrachtgever strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in
mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens
Opdrachtgever anders vermeld.

Indien Opdrachtgever in verzuim is, is AutoLeaseCentrale.nl tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting c.q. werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op AutoLeaseCentrale.nl.

4.4 AutoLeaseCentrale.nl is gerechtigd periodiek te factureren.
4.5 Opdrachtgever is alleen van zijn betalingsverplichting jegens AutoLeaseCentrale.nl gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen ten name van AutoLeaseCentrale.nl.
4.6 Opdrachtgever is niet bevoegd het aan AutoLeaseCentrale.nl verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
4.7 AutoLeaseCentrale.nl is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 AutoLeaseCentrale.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AutoLeaseCentrale.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AutoLeaseCentrale.nl toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. AutoLeaseCentrale.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepenvgevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Indien AutoLeaseCentrale.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
5.4 AutoLeaseCentrale.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AutoLeaseCentrale.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.5 De aansprakelijkheid van AutoLeaseCentrale.nl jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door AutoLeaseCentrale.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De verzekering geldt voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. Op eerste verzoek wordt inzage in de afgesloten verzekering verleend.
5.6 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van AutoLeaseCentrale.nl beperkt tot het door AutoLeaseCentrale.nl in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte met een maximum van tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en jegens derden beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de order.
5.7 Bij het inschakelen door AutoLeaseCentrale.nl van derden en bij het gebruik door AutoLeaseCentrale.nl van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal AutoLeaseCentrale.nl steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AutoLeaseCentrale.nl is echter voor eventuele (reken)fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door AutoLeaseCentrale.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. AutoLeaseCentrale.nl is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden.
5.8 AutoLeaseCentrale.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te schakelen experts te laten toetsen.
5.9 Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij AutoLeaseCentrale.nl binnen één maand nadat degene die de aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.
5.10 Indien een beroep van AutoLeaseCentrale.nl op het bepaalde onder lid 6 van artikel 5 van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder artikel 5 lid 5 van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking
geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van AutoLeaseCentrale.nl en/of van haar leidinggevenden.
5.11 Opdrachtgever vrijwaart AutoLeaseCentrale.nl voor het door haar gegeven advies en de keuze voor de leasemaatschappij.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen de Opdrachtgever en AutoLeaseCentrale.nl zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost. Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, zullen alle geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe behoort, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.
AutoLeaseCentrale.nl. is statutair gevestigd te Barendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58008764.